Standard salgsbetingelser for Smith-konsernets selskaper

1) Anvendelse

1.1  
Disse alminnelige leveringsbetingelser får anvendelse dersom partene skriftlig eller ved bruk har akseptert dem. Gjelder leveringsbetingelsene for en leveranse, må eventuelle avvik avtales skriftlig.

1.2
Dersom kjøper er forbruker i forbrukerkjøpslovens forstand (lov av 21. juni 2002 nr. 34), skal forbrukerkjøpslovens ufravikelige bestemmelser utfylle nærværende betingelser. Når det gjelder de fravikelige bestemmelser i samme lov, anses disse fraveket gjennom anvendelse av nærværende standard salgsbetingelser.

1.2.1
Dersom det er inngått egen avtale, skal dokumentene med vedlegg i tilfelle motstrid gjelde i følgende rekkefølge:

  1. Avtalen
  2. Selgers ordrebekreftelse 
  3. Disse standard salgsbetingelsene 
  4. Kjøpers bestilling/ordre

Dersom det ikke er inngått egen avtale, skal dokumentene med vedlegg ha prioritet i den rekkefølge som nevnt, med den justering at nr. 1 utgår.

2) Tilbud og produktinformasjon

2.1
Når annet ikke er angitt, skal skriftlig tilbud være bindende i 14 dager fra tilbudets dato.

2.2          
Alle illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell er veiledende. Slike oppgaver er bare bindende i den grad avtalen uttrykkelig henviser til dem.

2.3          
Avtalen er sluttet ved selgerens skriftlige ordrebekreftelse eller påbegynt levering.

2.4          
Kalkulasjonsdagens kurs gjelder, endringer i valuta vil påvirke prisen tilsvarende. Avregning skjer på fakturaens forfallsdag.

2.5          
Avtalen skal omfatte alle beskrivelser, sertifikater og dokumenter som er nødvendig for godkjennelse eller vedlikehold av varen.

2.6          
Vi tar forbehold om mellomsalg.

3) Kvalitet

3.1           
Hvis ikke annet er avtalt, har kjøperen risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer til hans behov. Er imidlertid behovet kjent for selger, plikter selger å gi beskjed til kjøper hvis han er kjent med eller burde være kjent med at varen ikke passer hans behov.

3.2          
Med mindre annet er avtalt skal siste utgave av gjeldende aksepterte standard gjelde i original og uavkortet stand.

4. Kvantum

 4.1          
Med mindre annet angis i bestillingen, avgjør ordrebekreftelsen om levering skal skje etter vekt, stykk eller lengdeangivelse.

4.2          
Med mindre annet er særskilt avtalt kan det leverte kvantum ved produsent/ verkslevering avvike i hht kutyme i bransjen, men uansett ikke ut over +/-  25% i forhold til bestilt kvantum.

5) Handelstermer

5.1          
Handelstermer skal tolkes i overensstemmelse med de regler som er utarbeidet av Det internasjonale Handelskammer (Incoterms), og som gjaldt på det tidspunkt avtalen ble inngått. Er ikke annet avtalt, skal levering skje FCA (Free Carrier).

5.2          
Eventuell forsikring tegnes i overensstemmelse med disse regler med mindre andre ordninger avtales.

6) Betalingsbetingelser

6.1
Hvis selgeren forlanger det, må kjøperen ved avtaleinngåelse stille tilfredsstillende garanti for riktig betaling. Garantien skal stilles uten ugrunnet opphold og alltid senest før levering. Garantien stilles, med mindre annet er avtalt, som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Kausjonsløftet fra garantisten skal rettes direkte mot selgeren og skal ikke være begrenset med forbehold om at kravet må være uomtvistet før utbetaling skal kunne skje, manglende premiebetaling fra kjøperen el.l. Garantien skal aksepteres av selgeren.

6.2          
Kjøperens reklamasjon p.g.a. mangler fritar ham ikke for betaling.

6.3          
Kjøperen har ikke rett til å motregne fra andre kontraktsforhold dersom kravet er omtvistet.

6.4          
Ved overskridelser av betalingsfristen skal kjøper betale morarente i henhold til  lov om forsinkelsesrente.

7) Fakturering

Fakturaen dateres den dag varen leveres fra selgerens lager. Ved direkteleveranser dateres fakturaen tidligst den dag varen leveres fra produsent/verk. Ved skaffeleveranser dateres faktura den dagen varen mottas på selgerens lager.

8) Produsent/Verkslevering

Dersom kjøperen ved produsent/verkslevering ikke spesifiserer innen avtalt tid det som er nødvendig for å gjennomføre leveransen, har selgeren rett til, etter forutgående varsling, å heve avtalen og/eller kreve erstatning for dokumenterte utgifter/ tapt fortjeneste, dersom ordren ikke kan opprettholdes ved angjeldende produsent/verk.

9) Salgspant

Kjøper har ikke rett til å pantsette varene før varene i sin helhet er betalt. Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesum, inkludert renter og omkostninger, er fullt ut betalt.

10) Leveringstid og risikoovergang

10.1                        
Avtalte handelstermer fortolkes i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende Incoterms. Er ingen slik leveringsklausul spesielt avtalt, anses levering skjedd ”Free Carrier” (FCA).

10.2        
Er leveringstiden angitt i dager, uker eller måneder, regnes leveringstiden fra den dag da avtalen ble sluttet.

10.3                       
Selger velger transportveg som er vanlig i bransjen eller som selgeren anser som mest hensiktsmessig for leveransen.

10.4                       
Endrings- og tilleggsarbeider, som er bestilt av kjøperen, kan forlenge leveringstiden i den utstrekning dette er nødvendig p.g.a. forberedelse og utførelse av vedkommende arbeid.

11) Kjøpers medvirkning

11.1        
Kjøper skal medvirke lojalt til at varene kan leveres rettidig, i riktige mengder og kvalitet. Dersom varene ikke kan mottas til avtalt tidspunkt, skal kjøper straks varsle om dette. Kostnader til lagring og mellomlagring skal belastes kjøper. 

11.2        
Dersom levering forutsetter medvirkning fra andre enn kjøper, for eksempel byggherre og andre, innestår kjøper for slike tredjemenns rettidige og rettmessige oppfyllelse av avtalen. Dersom selger står for transport av varen, kan transportør returnere uten å losse varene dersom han ikke får levert varene til rett tid og sted – for kjøpers kostnad.

12) Forsinkelse

12.1                        
Finner selgeren eller kjøperen at han ikke kan overholde avtalt tidspunkt for levering, respektivt mottagelse av varen, eller fremstår forsinkelse som sannsynlig, skal han uten opphold, gi den annen part underretning om dette og samtidig angi tidspunkt for når levering vil kunne fullføres. Dersom forsinkelsen av levering (dellevering) er vesentlig, skyldes selgerens forhold og medfører en vesentlig ulempe for kjøperen, kan kjøperen gjennom skriftlig melding til selgeren heve avtalen hva angår den forsinkede del av leveransen. Dersom selgeren har varslet om forsinkelsen, skal kjøperen utøve sin hevingsrett straks, ellers skal leveringstidspunktet angitt i varslet, anses som nytt avtalt leveringspunkt.

12.2                       
Kjøperen kan ikke heve kjøpet dersom selgeren ikke har hevingsrett overfor den leverandør hvor ordren er plassert.

12.3                       
Der leveringstid etter kjøperens oppfatning er så viktig at en forsinkelse kan få økonomiske konsekvenser for ham, skal erstatning eller konvensjonalbot avtales særskilt. Er ikke dette avtalt, skal kjøperens sanksjon ved forsinket leveranse, være begrenset til å heve ved vesentlig mislighold.

13) Fritakelsesgrunner (Force Majeure)

13.1                       
Følgende omstendigheter skal betraktes som fritakelsesgrunner, dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: Arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over den, for eksempel brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner og/eller ekstraordinære valutaendringer, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, råvareknapphet, ekstraordinær prisstigning på råvarer eller andre varer og tjenester til oppfyllelse av avtalen, innskrenkninger i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slike omstendigheter som omhandlet over i dette punkt.

Omstendigheter som nevnt, som var inntrådt før avtalens inngåelse, er bare fritakelsesgrunn dersom deres virkning på avtalens oppfyllelse da ikke kunne forutsees.

13.2                       
Det påligger den part som ønsker å påberope seg slik omstendighet som omhandles under punkt 13.1, uten opphold skriftlig å underrette den annen part, så vel om hindringenes inntredelse som om dens opphør. Ved force majeure hos kjøperen skal denne dekke de utgifter som selgeren pådrar seg for å sikre og beskytte varen samt kostnader ved lagring (eventuelt også forsikring).

13.3                       
Uansett hva som ellers måtte være bestemt i disse salgsbetingelser, kan enhver av partene heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part, dersom avtalens oppfyllelse vil bli hindret i mer enn 6 måneder av en begivenhet som nevnt under punkt 13.1.

14) Avbestilling

14.1                       
Kjøperen har rett til å avbestille dersom selgeren kan avbestille overfor sin leverandør. Hvis kjøper avbestiller varen og/eller tjenester, må han betale alle omkostninger ved avbestillingen samt erstatning for selgerens tapte fortjeneste og andre direkte og dokumenterte tap som selgeren måtte lide.

14.2                       
Lagervare kan kun avbestilles hvis dette kan skje uten ulempe eller omkostning for selger.

15) Undersøkelsesplikt og reklamasjon

15.1                       
Kjøperen har en generell undersøkelsesplikt i henhold til det som er vanlig i bransjen.

15.2                       
Eventuelle feil ved varen skal reklameres skriftlig med angivelse av mangelens art og omfang så snart som mulig etter mottakelsen av varen, eller når mangelen oppdages senere, eller burde vært oppdaget, senest innen ett år for byggevarer og 6 måneder for stål og metaller, etter mottakelsen av varen. Eventuelle feil ved varen som skyldes transportskader, skal imidlertid reklameres straks også direkte til transportør og etter den fremgangsmåte som er foreskrevet i forbindelse med transporten.

15.3                       
Hvis ikke kjøper reklamerer i henhold til foranstående, mister han enhver rett til å gjøre mangelen gjeldende.

15.4                       
Reklamasjoner vedrørende sertifikat skal skje straks etter mottakelsen av sertifikatet.

16) Mangelfull levering

16.1                       
Foreligger det mangler ved varen eller arbeidet, har selgeren valget mellom å avhjelpe mangelen eller foreta omlevering.

16.2                       
Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis mangelen blir avhjulpet av andre enn selgeren uten selgerens skriftlige samtykke, hvis ikke en forsinkelse av utbedringen vil medføre en skade som står i åpenbart misforhold til å avvente selgerens avhjelping/omlevering. Selger skal under enhver omstendighet varsles skriftlig før utbedring settes bort til andre enn selgeren. Ved unnlatt varsel, kan ikke utbedringen kreves dekket av selgeren.

16.3                       
Avhjelper selgeren mangelen innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Krav om å heve kjøpet må fremstilles skriftlig straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet.

16.4                       
Selgeren er ikke forpliktet til å betale noen form for erstatning eller prisavslag hvis en kontraktsmessig mangel blir avhjulpet.

16.5                       
Selgeren har ikke i noe tilfelle erstatningsansvar utover fakturaverdien. Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som måtte oppstå for kjøperen som er en følge av varens videre anvendelse eller for annet konsekvensansvar.

17) Retur

 17.1                       
Varer kan kun returneres etter forutgående avtale mellom kjøper og selger. Dersom årsaken ikke skyldes feil fra selgers side, blir returomkostningene fratrukket i kreditnota eller fakturert kjøper.

17.2                       
Det er vilkår for retur av varer at disse er i ubeskadiget stand, og for fabrikkemballerte varers vedkommende at disse er i original og ubrutt emballasje. For varer med holdbarhetsdato, må denne ikke være utløpt.

18) Produsent/verkenes salgsbetingelser

 Skal det gjelde betingelser utover eller i stedet for disse betingelsene ved produsent/ verksleveranser, skal det avtales særskilt skriftlig, for eksempel i tilbudet

19) Tvister

Tvister mellom partene bør søkes løst i minnelighet.  Dersom slik løsning ikke oppnås, skal selgerens verneting være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontraktsforholdet med norsk rett som lovvalg. 

Opprettet
15.09.2021
Oppdatert
25.06.2024