Nydalsbrua - Nytt landemerke i Trondheim.

Smith Stål har signert kontrakt med Skanska om levering av 3000 tonn armering til Nydalsbrua i Trondheim.

- Det er stor stas å vinne dette prosjektet som ligger et «steinkast» fra vårt moderne armeringsanlegg på Heimdal, sier Eirik Berg direktør Smith Stål Nord. 

Dette prosjektet er et av de største i Miljøpakken med en kostnadsramme på 1,4 milliarder kroner. Vegnettet skal også bygges ut, og brua vil senere kobles til den planlagte Byåstunellen. Veianlegget vil legge til rette for mye bedre trafikkflyt rundt Sluppen, og det vil bli lettere å komme seg mellom E6 og Osloveien (riksvei 706).

Byggingen startet i oktober 2020, brua skal stå ferdig i 2024. 

- Nytt landemerke i Trondheim

Dette prosjektet er så mye mer enn ei bru, med en lengde på 183 meter og et høyt, skråstilt tårn, blir dette et nytt landemerke i Trondheim. Nydalsbrua skal bygges som kombinert skråkabel og kassebru med fire kjørefelt. Skråkablene skal forankres i fjell, og det må derfor bygges to tunnelløp med tverrslag, hvor kablene skal forankres. De to tunnelløpene vil bli på rundt 80 meter hver, og får tverrsnitt og utforming slik at tunnelen på et senere tidspunkt kan drives videre og bli den fremtidige Byåstunnelen. Skråkablene skal gå via et skrått tårn. Tårnet vil bli omkring  55 meter høyt og ha en helling på 14 grader mot kabelforankringen. Tårnet skal bygges trinnvis ved bruk av klatreforskaling.

 

Reduserer klimagass

Under byggeperioden av dette veiprosjektet skal det jobbes aktivt med å redusere klimagass, dette er en pilot i Statens vegvesens program «Klimakrav i konkurransegrunnlag og kontrakter», og skal i tillegg CEEQUAL-sertifiseres.

Eksisterende Sluppen bru erstattes av ny gang og sykkelbru. De myke trafikantene vil få en helt annen hverdag, med gamle Sluppen bru ombygd for gående og syklende. Det skal bygges 1,7 kilometer sykkelveier på seks-sju meters bredde med fortau, og det skal bygges 235 meter gang- og sykkelveier med tre meters bredde. 

 

Fakta om utbygging i tillegg til selve Nydalsbrua:

– Ny Osloveg: Ca. 1,2 km
– To nye bruer over Leirelva (Leirosbrua Nord og Leirosbrua Sør)
– Eksisterende Sluppen bru opprustes og omgjøres til gang- og sykkelbru
– Sykkelveg med fortau: Ca. 1,7 km sykkelanlegg med høy standard.
– Tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen

 

Kilder: 

https://www.veier24.no/artikler/skanska-har-signert-kontrakten-for-byggingen-av-nydalsbrua-i-trondheim/495810

https://miljopakken.no/prosjekter/sluppen-bru